Vedtægter

§ 1 Navn, medlemmer

Kvindedivisionsforeningen, forkortet KDF, er en interesseorganisation for de danske kvindeeliteklubber. Medlemmer af KDF er de klubber, som deltager i Kvinde DM (Liga og 1. div.) og U18 DM. Medlemskabet opnås automatisk ved en klubs oprykning til DM og ophører automatisk ved nedrykning fra DM.

I relation til medlemskab følger dette turneringsåret og starter/slutter derfor 1. juli/30. juni.§ 2 Formål

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

 • at være talerør og aftalepartner for kvindeeliteklubberne i relation til DBU og øve indflydelse på beslutninger i diverse fora, der vedrører kvindeelitefodbolden
 • at skabe de bedst mulige rammer for dansk kvindeelitefodbold såvel sportsligt som økonomisk og organisatorisk
 • at fremme samarbejdet medlemsklubberne imellem
 • at repræsentere medlemsklubberne udadtil nationalt/internationalt

§ 3 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen, der er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, består af 1 repræsentant med stemmeret fra hver af de til enhver tid værende medlemsklubber. Dens afgørelser er endelige, med mindre andet følger af foreningens vedtægter.

Hver medlemsklub kan deltage med yderligere 2 personer på generalforsamlingen. Alle har taleret.

Den ordinære generalforsamling skal hvert år være afholdt inden udgangen af marts og indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2

Repræsentanten jf. stk. 1 1. afsnit skal anmeldes senest 8 dage før generalforsamlingen til KDFs sekretær. Bestyrelsen kan meddele dispensation for denne tidsfrist. I tilfælde af vakance blandt de anmeldte repræsentanter, kan det pågældende medlem udpege en ny repræsentant. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 3

Princippet for stemmefordelingen mellem generalforsamlingens udpegede repræsentanter er, at hver Kvinde DM-senior-række (Liga – 1. div.) har lige mange stemmer. Følgende gælder derudover:

 • Stemmerne fordeles ligeligt mellem klubberne i hver række.
 • Ligaklubber, der måtte være repræsenteret i 1. div. og/eller U18 DM, får ikke yderligere stemmer.
 • 1. div. klubber, der måtte være repræsenteret i U18 DM, får ikke yderligere stemmer.
 • For at fastholde stemmeligheden mellem DM-senior-rækkerne (Liga – 1.div.) besluttes derfor:
  • ved ét ligaklub-hold i rækken fordobler den øverst placerede ikke-ligaklub sine stemmer.
  • ved to ligaklub-hold i rækken fordobler de to øverst placerede ikke-ligaklubber hver deres stemmer.
  • bestemmelserne om ekstra stemmer gælder hver 1. div. række for sig (øst – vest).
  • Stillingen i den pågældende række pr. 31.12 året før generalforsamlingen afgør, hvem der er øverste og næst-øverste ikke-ligaklub.

Ved 8 hold i Ligaen og 16 i 1. div. tildeles hver række 16 stemmer.

Ved eventuelle fremtidige turneringsændringer konsekvensrettes stemmeantallet
automatisk af bestyrelsen, så princippet om lige antal stemmer i Kvinde DM rækkerne fastholdes.

U18 DM-klubber, der ikke er repræsenteret i hverken Ligaen eller 1. div. tildeles
samme antal stemmer som en klub i 1. div
.

Stk. 4

Forslag fra medlemsklubberne skal for at komme på dagsordenen være indsendt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen til foreningens sekretær, hvilket også skal fremgå af selve indkaldelsen jf. stk. 1. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer skal fremsendes til medlemmerne sammen med endelig dagsorden senest 10 dage før generalforsamlingen, og kun disse forslag kan behandles på generalforsamlingen.

Stk. 5

Regnskabet med de valgte revisorers underskrifter udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 6

På generalforsamlingen vælges en dirigent, der ikke må være repræsentant jf. stk. 2 eller medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål om stemmeafgivelse. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt 1/4 af klubrepræsentanterne (én stemme til hver) ønsker det. Alle spørgsmål, der kommer til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed med mindre foreningens vedtægter siger noget andet.
Stk.  7

Referatet af generalforsamlingen, der skal underskrives af dirigenten, lægges på foreningens hjemmeside og udsendes til medlemmerne senest 8 dage efter afholdelse af generalforsamling.

§4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Foreningens fremtidige opgaver
 4. Regnskab og budget
  1. aflæggelse af revideret regnskab til godkendels
  2. fremlæggelse af budget til orientering
  3. fastsættelse af kontingent (jf. § 9)
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 5)
 7. Valg af revisor
 8. Evt

§5 Bestyrelsen

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 7 – 9 medlemmer.

Hver klub kan på generalforsamling indstille 1 kandidat til bestyrelsen.

Er ovennævnte person ikke medlem af bestyrelsen i medlemsklubben, skal der foreligge en skriftlig udpegning underskrevet af medlemsklubbens tegningsberettigede.

Bestyrelsen kan indstille eksterne (uden klubrelation) bestyrelseskandidater, som kan vælges på lige fod med klub-kandidater. Bestyrelsen kan dog maksimalt have 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Hver række (Liga – 1. div.) skal være repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 2

En valgperiode er på 2 år, og der vælges 3 – 5 medlemmer efter almindeligt flertal på hver generalforsamling. Genvalg er mulig, og valgene gælder valgperioden ud, selvom den valgtes klub rykker ud af DM.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig på dens første møde senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fordeler de faste udvalgsposter/-opgaver. Fordelingen af poster og opgaver skal straks derefter fremgå af foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen forestår foreningens overordnede og strategiske ledelse under ansvar for generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden.

Det påhviler bestyrelsen løbende at vurdere, om foreningens kapitalberedskab er forsvarligt i forhold til foreningens drift.

Hvor andet ikke følger af vedtægterne, træffer bestyrelsen afgørelser i alle foreliggende sager, som den ikke henviser til behandling på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med 3. mand eller en gruppe af klubber i foreningen.

Stk. 4

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet er fritaget for sine pligter, når alle øvrige bestyrelsesmedlemmer har modtaget meddelelse herom.

Såfremt et bestyrelsesmedlem af hvilken som helst årsag ikke længere kan/vil/må repræsentere den pågældende medlemsklub, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af bestyrelsen, med mindre en anden medlemsklub, der ikke på tidspunktet er repræsenteret i bestyrelsen, indenfor en periode på 14 dage – fra meddelelse om udtrædelse skriftligt er meddelt formanden – tilkendegiver, at denne ønsker at lade sig repræsentere ved det pågældende bestyrelsesmedlem.

Stk. 5

I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden dennes pligter og rettigheder.

Bestyrelsen er bemyndiget til at konstituere stedfortrædere indtil førstkommende generalforsamling, såfremt der er færre end 7 medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 6

Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Formandens stemme, i dennes fravær næstformandens, er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

 

§6 KDF’s repræsentation i DBU’s Repræsentantskab

Foreningen er direkte repræsenteret i DBU’s Repræsentantskab med 10 medlemmer, hvor fordelingen er som følger:

 • 1 til hver af de 8 ligaklubber
 • 1 til at repræsentere 1. div. Øst
 • 1 til at repræsentere 1. div. Vest

Den enkelte ligaklub udpeger egenhændigt sin repræsentant.

Såfremt 1. divisionsklubberne kan blive enige om at indstille 2 fælles kandidater meddeles dette DBU, inden DBU igangsætter sin valghandling jf. DBU’s love vedr. ”procedure for visse klubber til valg til DBU’s repræsentantskab”. Foreligger der ikke en fælles indstilling, vil DBU gennemføre valghandling som beskrevet i førnævnte procedure.

Ved eventuelle ændringer i DBU’s Repræsentantskab og som følge heraf en ændring i antallet af foreningens medlemmer skal forslag til en ny fordeling stilles på en generalforsamling.

 §7 KDF’s bestyrelsesmedlem i DBU

Stk. 1

Af DBU’s love §14.3 stk. 4 fremgår det vedr. sammensætningen af DBU’s bestyrelse, at ”de klubber, der efter årsskiftet skal deltage i Kvinde-DM turneringen, vælger i fællesskab 1 medlem fra de pågældende klubber”.

Kvinde DM er, som det også fremgår af § 1 i nærværende vedtægter, klubber i Ligaen og 1. division.

Af § 14.4 i DBU’s love fremgår det desuden, at der også skal vælges en suppleant.

For begge kandidater gælder for at være valgbare, at de ifølge DBU’s love § 14.5 ”for tidspunktet for deres tiltrædelse vil være medlemmer af repræsentantskabet”.

For begge kandidater gælder, at valgperioden er 2 år jf. DBU’s love § 14a1 med tiltrædelse ved afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde i ulige år.

Stk. 2

KDF’s bestyrelse er ansvarlig for, at der gennemføres en valghandling, som lever op til DBU’s love jf. stk. 3 herunder fremsendelse af skriftlig meddelelse om valget af bestyrelsesmedlem og suppleant til DBU’s administrerende direktør, så meddelelsen senest er DBU i hænde 1 uge før det ordinære repræsentantskabsmøde finder sted jf. DBU’s love § 14.6.

Stk. 3

Inden udgangen af december måned (lige år) fremsender bestyrelsen til alle Kvinde-DM-klubber sin indstilling til ovenstående 2 kandidater. I indstillingen skal det fremgå, at klubberne om ønskeligt har mulighed for at opstille modkandidater ved fremsendelse af navn(e) til formanden. Navn(e) skal være formanden i hænde senest den 15. januar.

Hvis ingen modkandidater er opstillet indenfor ovennævnte tidsfrist, meddeler formanden DBU’s direktør bestyrelsens indstilling jf. stk. 2.

I tilfælde af kampvalg vil en uvildig revisor blive bedt om at forestå valghandlingen, der vil strække sig over min. 14 dage fra klubberne modtager stemmesedlen til denne skal være revisor i hænde. En stemmeseddel er kun gyldig med underskrift af klubbens tegningsberettigede.

Klubbernes stemmer vægtes på samme vis, som beskrevet i § 3 stk. 3. Den kandidat, der opnår flest stemmer, vælges til DBU’s bestyrelse. Den med næstflest stemmer bliver suppleant.

Revisor sikrer, at KDF kan meddele DBU valget i tide jf. stk.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når formanden, et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når 1/4 af medlemsklubberne begærer det ved skriftligt fremsendelse til bestyrelsen, ledsaget af en redegørelse for de forslag, der ønskes behandlet. Det påhviler herefter formanden at indkalde til generalforsamlingen senest 14 dage efter modtagelse af begæringen.

Stk. 2

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal, og gennemføres ellers efter samme retningslinjer som for den ordinære generalforsamling herunder bestemmelserne om stemmeret jf.

§9 Kontingent
Hver medlemsklub betaler kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Der betales kun et kontingent uagtet, at medlemmet er repræsenteret i flere rækker (Liga, 1. div. og/eller U18 DM).

Kontingent opkræves 2 gange årligt.

§10 Underskrift og tegningsret

Stk. 1

Foreningen forpligtes i den daglige drift ved underskrift af formanden i forening med ét yderligere bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens forfald afløses formanden af næstformanden.

Stk.2

Bestyrelsen kan meddele formanden og/eller kassereren ene-tegningsret.

§11 Økonomi

Stk. 1

Medlemsklubberne hæfter ikke økonomisk over for foreningen.

§ 12 Eksklusion

Stk. 1

Medlemsklubberne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.

Bestyrelsen kan ved overtrædelser i henhold til foranstående ekskludere medlemmet af foreningen.

Bestyrelsen er berettiget til at foretage eksklusion, såfremt medlemskontingentet ikke betales efter udsendt rykker.

Stk. 2

Et hvert ekskluderet medlem har ret til at anke spørgsmålet om eksklusionens gyldighed for først kommende generalforsamling under iagttagelse af bestemmelserne i §§ 3 og 8. Anke har opsættende virkning indtil ovennævnte generalforsamling.

§13 Udmeldelse

Stk. 1
Skriftlig udmeldelse med underskrift af medlemsklubbens bestyrelse kan ske med mindst ½ års varsel til den 31. december.

 §14 Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1

Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede på en indkaldt generalforsamling og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Skulle det nødvendige antal stemmeberettigede medlemmer ikke være til stede, men forslaget opnår 3/4 af de afgivne stemmer indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget i uændret form kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.

Stk. 2

Vedtagelse af foreningens opløsning kan kun ske, når 3/4 af foreningens medlemmer er til stede på en indkaldt generalforsamling, og vedtagelsen sker med 5/6 af de afgivne stemmer.

Skulle det nødvendige antal stemmeberettigede medlemmer ikke være til stede, men forslaget opnår 5/6 af de afgivne stemmer indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget i uændret form kan vedtages med 5/6 af de vedtagne stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue medlemsklubberne og fordeles med lige andele til hver klub.

 

Disse vedtægter er besluttet på Kvindedivisionsforeningens generalforsamling i Kolding den 16.08 2020.