Generalforsamling

Information

Generalforsamlingen er Kvindedivisionsforeningens øverste myndighed. Den holdes hvert år i løbet af 1. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Hver medlemsklub har 2 repræsentanter med stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer har hver én stemme. Læs mere om generalforsamlingen under Vedtægter.

Du kan se referater fra de seneste 3 generalforsamlinger i KDF her:

Du kan se de godkendte årsregnskaber for de seneste 3 år her:

Dagsorden

1.     Valg af dirigent
2.     Formandens beretning
3.     Kvindedivisionsforeningens fremtidige opgaver

4.     Regnskab og budget
a)     Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
b)    Budget fremlægges til godkendelse
c)     Fastsættelse af kontingent (jvf. § 3)

5.     Behandling af indkomne forslag
6.     Valg af formand (jvf. § 4)
7.     Valg af 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer
8.     Valg af revisor
9.     Evt.