Generalforsamling

Information

Generalforsamlingen er Kvindedivisionsforeningens øverste myndighed. Den holdes hvert år i løbet af 1. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers dages varsel. Hver medlemsklub har 1 repræsentanter med stemmeret men derudover 2 med taleret. Læs mere om generalforsamlingen under Vedtægter.

Du kan se referater fra de seneste generalforsamlinger i KDF her:

Du kan se de godkendte årsregnskaber for de seneste år her:

Dagsorden

1.     Valg af dirigent
2.     Formandens beretning
3.     Kvindedivisionsforeningens fremtidige opgaver

4.     Regnskab og budget
a)     Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
b)    Budget fremlægges til godkendelse
c)     Fastsættelse af kontingent (jvf. § 3)

5.     Behandling af indkomne forslag
6.     Valg af formand (jvf. § 4)
7.     Valg af 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer
8.     Valg af revisor
9.     Evt.